2019 წლის საგადასახადო ტარიფის ცხირილი

გთავაზობთ ფულადი ერთეულის ინფლაციის (გაუფასურების) გათვალისწინებით შესწორებულ საგადასახადო ფედერალური ტარიფებს, გადასახადის გადამხდელის ოჯახური მდგომარეობისა და შემოსავლის ოდენობის მიხედვით. საგადასახადო ტარიფი 2019 საანგარიშო წლისთვის ასე დაანგარიშდება.

ცხრილში შეგიძლიათ ნახოთ თუ რამდენი მოგიწევთ ფედრალური გადასახადი თქვენი ოჯახური მდგომარეობისა და შემოსავლის გათვალისწინებით. ცხრილში არ არის მოცემული ის ოჯახები რომელთაც ჰყავთ შვილები ან სხვა დამოკიდებული პირები. რადგანაც, მათი არსებობა ტარიფებს შეცვლის. მოცემული ცხრილი არ შეიცავს ადგილობრივ, ანუ შტატის გადასახადს.

Facebook Comments